ETIČKI KODEKS ZA IZVOĐENJE AEQ METODE™

AEQ metoda®

Članak 1.

Etika je filozofska disciplina, koja se bavi kriterijima ljudske volje i ponašanja u odnosu na dobro i zlo.

Etički kodeks je zapis načela i pravila, koje moraju učitelji AEQ metode™ uzeti u obzir u svom radu.

Načela i pravila ovog Kodeksa trebaju biti u svijesti i vjerovanju svakog učitelja AEQ metode™. Učitelji trebaju biti svjesni činjenice, da rade za dobrobit klijenata,koje treba poštovati i do njih se ponašati iskreno, pošteno i nepristrano. Učitelji AEQ metode™ rade na očuvanju i zaštiti temeljnih ljudskih prava.

Članak 2.

Učiteljima AEQ metode™ imaju pravo na samostalno, nesmetano stručno usavršavanje i osposobljavanje prema svojim osobnim sposobnostima i planovima.

VALJANOST KODEKSA

Članak 3.

Etički kodeks moraju poštivati svi učitelji AEQ metode™, koji obavljaju svoj posao u Republici Hrvatskoj. Ako učitelji AEQ metode™ obavljaju svoj posao u inozemstvu također su dužni poštivati ovaj etički kodeks. Inozemni učitelj AEQ metode™ također je dužan poštivati načela i pravila ovog Kodeksa.

ODNOSI S KLIJENTIMA

Članak 4.

Učitelji AEQ metoda™ poštuju prava svojih klijenata i čine sve što je u njihovoj moći da obavljaju svoj posao profesionalno i ispravno.

Učitelji AEQ metode™ pružaju klijentima profesionalnu pomoć bez diskriminacije zbog nacionalnosti, rase, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, financijskog statusa, dobi, obrazovanja, socijalnog statusa, invalidnosti, zdravstvenog stanja, seksualne orijentacije ili bilo koje druge osobne okolnosti.

Članak 5.

Učitelji AEQ metode™ dužni su klijentu unaprijed objasniti način rada ili primjenu metode, opseg rada ili procijenjeno trajanje metode, obavezu zaštite povjerljivih informacija, financijske uvjete za obavljanje posla (iznos plaćanja, način plaćanja itd.) i druge okolnosti, za koje smatraju, da je korisno klijenta obavijestiti unaprijed.

Učitelji AEQ metode™ moraju objasniti klijentima, da oni sami donose životne odluke, a učitelji samo pomažu, da donesu odluku i također da razumiju posljedice odluka.

Članak 6.

Učitelji AEQ metode™ moraju organizirati izvođenje metode ili radnog procesa na takav način, da se izbjegne zanemarivanje klijenta.

Članak 7.

Učitelji AEQ metode™ moraju dobiti pismenu suglasnost od klijenata prije zvučnog ili video snimanja.

Članak 8.

Učitelji AEQ metode™ održavaju odnos s klijentom samo dokle, prema njihovoj pažljivoj prosudbi, klijent ima koristi od tog odnosa. Učitelji odmah završe odnos ili primjenu metode, ako klijent to zatraži.

Učitelji AEQ metode™ pomažu klijentu da pronađe drugu prikladnu pomoć ako učitelj nije sposoban ili ne želi ponuditi profesionalnu pomoć iz opravdanih razloga.

Članak 9.

Učitelji AEQ metode™ izbjegavaju iskorištavanje povjerenja klijenata i njihovu ovisnost. Učitelji trebaju biti osobito pažljivi kada određene okolnosti mogu utjecati na profesionalizam odluka ili povećati rizik eksploatacije.

Kako bi se izbjeglo iskorištavanje povjerenja i ovisnosti klijenata, seksualna intimnost s klijentima je zabranjena.

Zabranjena je i seksualna intimnost s bivšim klijentima, barem godinu dana nakon završetka izvođenja metode. Ako učitelj AEQ metode™ uspostavlja seksualni intimni odnos s bivšim klijentom nakon jedne godine, učitelj mora dokazati da seksualni intimni odnos s bivšim klijentom ne znači iskorištavanje ili štetu bivšem klijentu ili njegovoj užoj obitelji.

Bilo kakvo uznemirivanje je neetično.

Uznemirivanje je bilo koje neželjeno ponašanje povezano s bilo kojom osobnom okolnošću (nacionalnost, rasa, spol, jezik, vjera, političko ili drugo uvjerenje, bogatstvo, obrazovanje, socijalni status, dob, invalidnost, zdravstveno stanje, seksualna orijentacija, bračni status, trudnoća, fizički izgled itd.), s učinkom ili namjerom da utječe na dostojanstvo osobe ili stvarajući zastrašujuće, neprijateljsko, ponižavajuće, neugodno ili uvredljivo okolinu.

POVJERLJIVOST

Članak 10.

Učitelji AEQ metode™ poštuju i štite povjerljivost svih podataka koje su stekli u obavljanju svog rada.

Učitelji AEQ metode™ moraju obavijestiti svoje klijente o načelu povjerljivosti i objasniti im eventualna ograničenja njihovih prava na povjerljivost (otkrivanje povjerljivih informacija prema zakonu).

Članak 11.

Učitelji AEQ metode™ mogu otkriti povjerljive podatke drugima samo uz pismenu suglasnost klijenta ili ako je to propisano zakonom.

Učitelji AEQ metode™, koji pismeno ili usmeno, tijekom predavanja ili druge javne prezentacije koriste podatke, koje su stekli u obavljanju svog rada, moraju dobiti pisanu suglasnost klijenta ili prikladno prikriti sve informacije, koje bi mogle otkriti identitet klijenta.

Učitelji AEQ metode™ se moraju toga držati i kod konzultacija sa svojim kolegama ili drugim stručnjacima. Informacije se mogu prenositi samo u mjeri potrebnoj za postizanje cilja konzultacija.

Članak 12.

Učitelji AEQ metode™ štite podatke klijenata dok te podatke pohranjuju, disponiraju i uništavaju.

PROFESIONALNA KOMPETENCIJA I INTEGRITET

Članak 13.

Učitelji AEQ metode™ neprestano se brinu o održavanju visokih standarda profesionalne kompetencije i integriteta.

U tu svrhu, učitelji AEQ metode™ moraju stalno pratiti razvoj znanosti i struke, školovati i usavršavati se.

Učitelji se moraju u svom radu pridržavati važećih propisa, etičkih kodeksa i profesionalnih standarda. Također, u slučaju poteškoća koje bi mogle utjecati na učinkovitost rada, trebaju osigurati odgovarajuću stručnu pomoć.

Članak 14.

Učitelji AEQ metode™ ne smiju davati ili primati od klijenata neuobičajene darove, darove veće vrijednosti ili darove, koji bi mogli utjecati na integritet ili radnu učinkovitost i njihov odnos prema klijentu.

Učitelji AEQ metode™ ne smiju nuditi ili primati mito ili druga plaćanja za preporuke klijenata negdje drugdje, ali u slučaju preporuke mogu se dogovoriti s klijentom da plati za uređenje usluge.

Članak 15.

Učitelji AEQ metode™ izvode metodu samo u mjeri ili samo za stupanj za koji su obrazovani. Moraju  izbjegavaju obavljanje aktivnosti, koje bi mogle ugroziti integritet ili radnu učinkovitost, ili oštetiti ili smanjiti prava klijenata.

Članak 16.

Učitelji AEQ metode™ ne smiju iskorištavati i uznemirivati studente i druge učitelje.

Članak 17.

Učitelji AEQ metode™ moraju u bilo kojoj javnoj objavi (u pisanom ili usmenom obliku) savjeta, preporuka ili nalaza osigurati, da objave nisu iskrivljene ili zloupotrijebljene.

MEĐUSOBNI ODNOSI UČITELJA AEQ METODE™

Članak 18.

Učitelji AEQ metode™ trebali bi raditi na kolegijalnosti i profesionalnoj solidarnosti u međusobnim odnosima. Učitelji trebaju pomagati jedan drugome, razmjenjivati mišljenja i informacije o stručnim pitanjima, surađivati, poštivati i pouzdati se drug drugome.

Učitelj AEQ metode™ ne smije sprečavati druge učitelje u obavljanju njihovog posla.

Članak 19.

Predstavnik ili osnivač AEQ metode™ potiče druge učitelje AEQ metode™ da rade na kvalitetan i učinkovit način, da se uzajamno poštuju, suradnju, poštuju  druge i da imaju prikladan odnos prema drugima.

OGLAŠAVANJE

Članak 20.

Učitelji AEQ metode™ uključuju se u odgovarajuće informativne aktivnosti koje omogućuju javnosti, da se upozna s AEQ metodom™.

Učitelji AEQ metode™ s različitim komunikacijskim sredstvima (posjetnice, internet, novine, radio, televizija) omogućuju javnosti da se upoznaje s informacijama, s kojima se može osoba odlučiti za AEQ metodu™.

Učitelji AEQ metode™ moraju ispravno predočiti stečeni certifikat ili licencu za izvođenje AEQ metode™, svoje sposobnosti, obrazovanje i iskustva te druge informacije relevantne za izvođenje AEQ metode™.

Učitelji AEQ metode™ ne smiju se predstavljati s lažnim i pogrešnim informacijama. Također ne smiju promijeniti logotip i predstavljati se kao osnivači AEQ metode™.

JAVNO NASTUPANJE

Članak 21.

Učitelji AEQ metode™ moraju uvijek djelovati u dobrobit klijenta. I u javnom nastupu moraju učitelji također izražavati  stajališta u korist svojih klijenata, i istodobno u skladu s važećim propisima, Etičkim kodeksom i profesionalnim standardima. Ako učitelj izražava osobni stav, to mora biti poznato. U svakom slučaju, učitelji AEQ metode™ moraju se brinuti za svoj ugled i ugled svih učitelja AEQ metode™.

JAVNOST ETIČKOG KODEKSA

Članak 22.

Etički kodeks objavljen je na web stranici osnivača AEQ metode™, a također ga prima svaki učitelj AEQ metode™ zajedno s certifikatom ili licencom.

KRŠENJE ETIČKOG KODEKSA

Članak 23.

Osnivač AEQ metode™ osigurava provedbu i pridržavanje Etičkog kodeksa, osigurava tumačenje pojedinih odredbi Kodeksa i bavi se kršenjem odredbi Kodeksa. U slučaju teških kršenja odredbi Etičkog kodeksa, osnivač AEQ metode™ može povući certifikat i / ili licencu učitelju AEQ metode™.

Članak 24.

Učitelji AEQ metode™ trebaju, u interesu uspješne provedbe AEQ metode™, osigurati da svi učitelji poštuju ova načela i pravila.

STUPANJE NA SNAGU

Članak 25.

Ovaj Etički kodeks stupa na snagu danom donošenja.

AEQ metoda™ je registrirani zaštitni znak u Republici Hrvatskoj.

Brežice, 23. 2. 2018

Aleš Ernst, autor AEQ metode i AEQ disanja